OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

Revidert 30.05.2017


 

 • 1 Husordensreglenes formål

(1)   Husordensreglene skal legge til rette for riktig bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den enkelte andelseiers bruk av andelen er til sjenanse for de øvrige andelseiere og allmenheten for øvrig.

(2)   Det er i hver enkelt andelseiers interesse at bestemmelsene i husordensreglementet blir fulgt.

(3)   Husordensreglene utgjør en del av Ospa borettslags vedtekter. 

 • 2 Hvem reglene gjelder for

(1)   Bestemmelsene i husordensreglementet gjelder for samtlige personer som residerer i en andelsleilighet i Ospa borettslag. Dette innebefatter også besøkende til en andelsleilighet i borettslaget.

(2)   Husordensreglenes § 13 om garasjeanlegg gjelder for alle leietakere i Ospa borettslags garasjeanlegg. 

 • 3 Ro i leiligheten

(1)   Sjenerende bråk og støy i leiligheten, i borettslagets fellesareal og uteområder er ikke tillatt.

(2)   Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten

 • Hverdager kl. 22:00 til kl. 08:00
 • Lørdag før kl. 10:00 og etter kl. 18:00
 • Søn- og helligdager

(3)   Det skal være alminnelig ro i borettslagets uteareal mellom kl. 22:00 og kl. 06:00 alle dager.

(4)   Kraftig banking og sterk støy fra f. eks. oppussing må ikke finne sted etter kl. 20:00 på hverdager, etter kl. 18:00 på lørdager og ikke under noen omstendighet på søndager og helligdager. 

 • 4 Avfall

(1) Alt husholdningsavfall skal kildesorteres i henhold til gjeldende regler og anvisninger fra Renovasjonsetaten, Oslo kommune. P.t innebærer dette at matavfall, plastemballasje og restavfall skal sorteres i henholdsvis grønne (matavfall), blå (plastemballasje) og vanlige (restavfall) poser.  Posene skal legges i riktig avfallsbrønn (molok). Papir og papp skal legges i egen molok for dette.

(2)  Glass- og metallemballasje skal legges i container for dette plassert ved gjesteparkeringen/inngangen til plan 1 i Garasjehuset.

(3)  Farlig avfall, f.eks oljeavfall, malingsbokser, spraybokser etc skal settes inn i egen container for dette (ved siden av container for Glass- og metallemballasje). Nøkkel til container fås utlevert av driftsleder.

(4)  Alt annet avfall er andelseier selv ansvarlig for å fjerne i henhold til kommunale regler for håndtering av dette.

(5)  Hensettelse av avfall i borettslagets ytre og indre fellesområder er forbudt.

(6)  Brudd på disse reglene medfører skriftlige advarsler. Kostnader for bortkjøring vil bli belastet ansvarlig andelseier. 

 • 5 Husdyrhold

(1). Dyrehold er tillatt etter bestemte regler og etter inngått kontrakt med styret i borettslaget, i.e «Erklæring om dyrehold». Alle dyr skal registreres, også de dyr som det tidligere er gitt tillatelse til. Skjema for registrering (erklæringen) utleveres hos driftsleder. Erklæringen skal være returnert i utfylt stand innen 1 en måned etter anskaffelse av dyr. Erklæringen (kontrakten) er å anse som del av Husordensreglene og eventuelt brudd på denne er derfor å betrakte som vesentlig mislighold og kan føre til utkastelse.  Noen hovedprinsipper nedfelt i avtalen er:

 • Dyrehold skal aldri være til sjenanse for dine naboer. Dyr som hensettes alene hjemme skal ikke under noen omstendigheter forstyrre naboer. Dette gjelder for alle dyrearter.
 • Dyr skal ikke luftes/ha tilhold på lekeplasser eller på uteområdet til Ospa barnehage. Dyrene skal alltid føres i bånd på borettslagets eiendom. Ved lufting skal dyreeier alltid medbringe "hundepose. Hundeposer skal aldri hensettes midlertidig på borettslagets område.
 • Balkonger og hager skal ikke brukes som ”luftegård.” 
 • 6 Bruk av uteareal
 • Markiser, blomsterkasser og lignende

Den enkelte andelseier er ansvarlig for montering av markiser, blomsterkasser og lignende. Dette utstyret skal monteres slik at det ikke oppstår fare for de øvrige andelseier eller er til sjenanse for disse. Blomsterkasser skal monteres på innsiden av balkongen. Montering av markiser kan først finne sted etter at tillatelse er innhentet fra styret. 

 • Generell bruk av balkongen/uteareal 

Bruk av balkonger/uteareal skal ikke være til sjenanse for de øvrige andelseiere. Det må spesielt tas hensyn til andelseier i etasjen(e) under. Vanning av blomsterpotter- og kasser slik at vann renner til underliggende balkong/uteareal, kasting av gjenstander og annen sjenerende opptreden må ikke finne sted.

Risting og lufting av tepper, ryer etc. ut fra balkong og vinduer er forbudt.

Balkonger og terrasser skal ikke brukes til oppbevaring av eiendeler/gjenstander som er til sjenanse for andre beboere. Etablerte rømningsveier skal være frie.

 • Rengjøring

Ved rengjøring av uteareal må dette skje på en måte som ikke berører andelseier(e) i underliggende etasje(r). Dette gjelder også ved rengjøring av markiser o.lign. 

 • Bruk av grillutstyr

Ved bruk av grill vises det til kommunale brannforskrifter. Det er kun tillatt med elektrisk- eller gassgrill. Oppbevaring av gassbeholdere innendørs er strengt forbudt. 

 • Parabolantenner 

Det er forbudt å montere eller henge parabolantenner på bygningsmassen. Etter søknad til styret kan parabolantenne godkjennes plassert inne på balkongen eller i hage. Parabolantenne skal plasseres slik at den ikke er til sjenanse, eksempelvis ikke henge utenfor balkongkanten. 

 • Trær 

Trær og annen hagebeplantning på andelens område skal ikke overstige høyde på andelens taknivå. Det må heller ikke plantes hagebeplantning som er til sjenanse for andre andelseiere eller til skade for bygningsmassen. 

 • Mating av fugler 

Det er ikke tillatt å legge ut mat til fugler på marken, da dette trekker til seg rotter og mus til eiendommen. 

 • 7 Vedlikehold

(1) Innvendig vedlikehold

Andelseier er selv ansvarlig for alt innvendig vedlikehold, inkl. våtrom (kjøkken, toalett og bad).

 • Fagmessig utførelse og ansvarsforhold. Alt arbeid, spesielt våtrom, elektro- og rørleggerarbeid, må utføres fagmessig. Skader som følger av urettmessige eller ufagmessig utførte forandringer er andelseierens ansvar. Alle rør, kraner og innretninger koblet til disse fra egen stoppekran og videre inn i leiligheten er andelseiers ansvar. Likeså alle elektriske ledninger og installasjoner etter hovedinntaket i leilighetens sikringsskap. Skjulte avløp (innstøpt i gulv eller i vegg) er borettslaget ansvarlig for. Den enkelte plikter likevel å være varsom med hva som tømmes i utløp fra leiligheten. Sluk og avløp skal beboer sørge for er rengjort til enhver tid.
 • Bytte av sluk på bad/toalett og/eller kapping av avløpsrør som er rehabilitert/fornyet av firmaet Proline må gjøres iht beskrivelser av samme firma. Hvis dette ikke overholdes vil borettslaget kunne miste den medfølgende garanti (10 år) for utført rehabiliteringsarbeid. Andelseier kan i tilfelle bli ansvarlig for skader som måtte oppstå.
 • Våtrom. For all ombygging og oppussing av våtrom (bad, toalett og kjøkken) skal styret informeres. Varselet skal være sendt i god tid til borettslaget ved driftsleder pr e-post (ospa.drift@gmail.com) eller pr brev i styrets postkasse. Varselet skal minimum inneholde en beskrivelse av arbeidene som skal utføres, varighet og navn på utførende entreprenør. All rehabilitering av våtrom skal gjennomføres i henhold til gjeldende forskrifter og byggebransjens våtromsnorm, samt utføres av godkjente håndverkere. Spesielt viktig er legging av våtromsmembran (bad og toalett) som alltid skal utføres av autorisert personell. Når membranen er lagt skal det foretas en forskriftsmessig vanntett-test. Testen skal dokumenteres gjennomført både med beskrivelse og med bilder fra utførelsen, dokumentasjonen skal sendes styret for kontroll og arkivering. 
 • Dersom de pålagte føringer ikke overholdes, kan styret stanse arbeidet og pålegge beboer å bruke en av styret godkjent entreprenør. 
 • Eventuelle skader som måtte oppstå i egen leilighet eller i tilstøtende leiligheter i forbindelse med, eller som følge av påvist faglig mangelfullt utført arbeid ved oppussing av våtrom, vil andelseier selv stå økonomisk ansvarlig for.

(2) Utvendig vedlikehold

Andelseier er selv ansvarlig for maling/beising av gjerder og evt uteboder (inkludert grunnmur) som tilhører andelseiers bolig. Det skal kun males⁄beises i de fargene som er vedtatt av styret. Maling⁄beis og nødvendig male/beis-utstyr skal hentes hos driftsleder.

        

 • Leiligheter med hage anbefales å beise gjerde hvert 5te år, bodene hvert 10nde år. Boder og gjerder skal vaskes hvert 5te år.
 • Andelseier med leilighet med balkong er ansvarlig for vedlikehold f.eks maling/beising av balkonggulv og innvendige balkongvegger, samt evt. utskiftninger av gulv lagt ovenpå balkongens bærende betonggulv. Intervall for maling/beising av treverk på balkong er hvert 12te år.
 • Andelseier kan bli holdt ansvarlig for skader på balkong, gjerder eller boder som skyldes manglende vedlikehold. 
 • 8 Lufting/ventilasjon

(1)   Leilighetene luftes best med korte perioder gjennomtrekk.

(2)   Ventiler og luftekanaler må ikke tildekkes

(3)   Kjøkkenvifte/ventilator over komfyr må ikke kobles til felles ventilasjonsanlegg. Det samme gjelder for tørketrommel. 

 • 9 Bruk av oppgangenes fellesareal

(1)   Sko, støvler, leker, sykler, barnevogner og lignende skal ikke hensettes i trappeoppgangen. Slikt utstyr vil uten varsel bli fjernet av driftsleder eller medlem av borettslagets styre. I oppgangens sportsboder skal det kun settes barnevogner, sykler og akebrett.

 (2)  Alle dører til fellesarealer skal til enhver tid holdes låst. Dette gjelder inngangsdører til oppgangene, dør til sportsbod samt dører til boder og kjølerom.

(3)   Det er strengt forbudt å røyke i oppgangenes fellesareal. Dette gjelder så vel inne og umiddelbart utenfor trappeoppganger/hovedinngangsdør, som i bod- og kjellerareal.

(4)   Det er ikke tillatt å lufte fra leilighetene og ut i trappeoppgangene. 

 • 10 Bruk av Fellesvaskeriene

Vaskeriet må kun brukes i tråd med styrets bestemmelser. Se eget oppslag i vaskeriene. Andre enn borettslagets andelseiere har ikke adgang til å benytte vaskeriet .Tøy kan tørkes på plass i vaskeriene hvor det er gjort i stand til det. 

 • 11 Ballspill

Alle former for ballspill skal foregå utenfor borettslagets indre område. 

 • 12 Motorkjøretøy

(1)   Det er forbudt å parkere på borettslagets veier. Unntatt er syketransport, kjøring av funksjonshemmede eller kjøring av møbler og annen tung transport. Parkering utover 10 minutter på borettslagets internveier uten synlig aktivitet bøtelegges.

(2)   Det er forbudt å kjøre inn på gangveiene.

(3)  Andelseier med behov for parkeringsplass skal benytte borettslagets garasjehus. Gjesteparkeringen er forbeholdt andelseiers gjester, og andelseier har derfor ikke anledning til å benytte seg av denne til egen parkering. Overtredelse vil bli bøtelagt.

(4). Gjester som benytter seg av gjesteparkeringen må legge et gyldig parkeringskort lett synlig for kontroll i frontruten. Parkeringskort utlånes av andelseier. Det er andelseiers ansvar å sikre at gyldig parkeringskort benyttes og at gjester benytter riktig gjesteparkeringsplass.

(5)   Det er ikke tillatt å la kjøretøyet gå på tomgang.

(6)   All kjøring på borettslagets internveier skal foregå i ganghastighet.

(7)   Midlertidig parkeringstillatelse kan utstedes av driftsleder ved

 1. Flytting
 2. Bruk av håndverkere over en lengre periode
 3. Andre spesielle anledninger 
 • 13 Garasjeanlegg

(1)   Leie av parkeringsplass i borettslagets garasjeanlegg reguleres ved inngåelse av «Leiekontrakt Garasjeplass Ospa Borettslag». Plass forutsetter at det er ledig kapasitet og tildeles av driftsleder.

(2)  Lagring av dekk (4 per bil) tillates innenfor leietakers eget oppmerkede parkeringsfelt. Alle andre objekter vil bli fjernet for eiers regning.

(3)  Kun bil-relatert søppel skal legges i utplasserte søppelbeholdere. Annet avfall skal ikke hensettes i garasjeanlegget.

(4). Leie av El-bil plass reguleres av en egen «Kontrakt for disponering av ladeplass for elbil/ladbar hybridbil» mellom borettslaget og leietager. Det er ikke tillat å lade elbil/ladbare hybridbiler fra andre tilgjengelige strømuttak i garasjeanlegget. 

 • 14 Brudd på reglene

(1)  Ved brudd på husordensreglene kan andelseier ilegges både muntlige og skriftlige advarsler. Ved gjentatte og/eller graverende brudd på husordensreglene kan styret kreve salgspålegg dvs pålegge andelseier å selge sin andel, jfr borettslagsloven § 5-22, og/eller fravikelse fra leiligheten etter tvangfullbyrdelsesloven kapittel 13, jfr borettslagsloven § 5-23.